پیش غذا

پیش غذا به غذاهایی گفته می شود که قبل از غذا سرو می شوند وحجم کمی از معده را می گیرند.

پیش غذا

پیش غذا به غذاهایی گفته می شود که قبل از غذا سرو می شوند وحجم کمی از معده را می گیرند.